ASAMBLEA XERAL EXTRAORDINARIA

Logo: Casa Galicia en Bilbao

ASAMBLEA XERAL EXTRAORDINARIA

Estimado Socio:

De conformidade co disposto nos Arts. 8 a 12 dos nosos Estatutos e por orden do noso

Presidente conforme acordo da Xunta Directiva, convócase ASAMBLEA XERAL

EXTRAORDINARIA, a celebrar o vindeiro día 12 de Febreiro no Salón de Actos da nosa

sede, sita en Bilbao, rúa Pablo Picasso no 4; as 11.00 horas en Primeira Convocatoria e,

de non alcanzarse ó quorum necesario conforme o Art. 11 dos nosos Estatutos, as

11.30 horas en Segunda Convocatoria.

A Asamblea Xeral Extraordinaria vaise desenrolar dacordo o seguinte

ORDE DO DÍA

1. Lectura e aprobación, se procede, da Acta da sesión anterior.

2. Ratificación de membros e cargos da Xunta Directiva.

3. Informe sobor da situación do acordo de Permuta de locais.

4. Anulación do acordo de permuta de locais e da autorización concedida ó Presidente

para proceder ao mesmo.

5. Autorización ó Presidente para a contratación de defensa legal, de ser necesaria.

6. Nombramento de Comisión, según estatutos, para o estudo e proposta de

modificación estatutaria.

7. Rogos e cuestións.

Comentarios

Comentarios